Home
/
Algemene voorwaarden
/

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SUPERSKILLZ LICENTIE 

Artikel 1: Definities 

Activiteiten: alle events, unieke content en overige activiteiten, waarvan SUPERSKILLZ op haar website aangeeft dat deze onderdeel uitmaken van de licentie.

SUPERSKILLZ  is een concept van Superskillz : eenmanszaak, gevestigd te (4834 XV) Breda aan de Viveslaan 59, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67322654, zijnde de Organisator.

Licentie houder: iedere partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die met SUPERSKILLZ een licentie aangaat, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Licentie: het abonnement met de naam ‘SUPERSKILLZ  Licentie’ dat Licentiehouder tegen betaling recht geeft op toegang tot en deelname aan de Activiteiten zoals vermeld op de website, en elke wijziging of aanvulling daarop.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden 

 1. 2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de licentie van SUPERSKILLZ , evenals alle Activiteiten die onderdeel uitmaken van de licentie. Alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is afgeweken.
 2. 2.2  De toepasselijkheid van eventuele door Licentiehouder gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
 3. 2.3  Indien SUPERSKILLZ stilzwijgend afwijking van deze Algemene Voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Licentiehouder kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat SUPERSKILLZ deze Algemene Voorwaarden soepel toepast en/of niet steeds stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden verlangt.
 4. 2.4  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal SUPERSKILLZ in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepaling.
 5. 2.5  SUPERSKILLZ is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming Licentie 

 1. 3.1  Alle aanbiedingen zoals vermeld op de website van SUPERSKILLZ zijn vrijblijvend, tenzij SUPERSKILLZ uitdrukkelijk aan Licentiehouder anders heeft vermeld.
 2. 3.2  De licentie komt tot stand nadat Licentiehouder zich via de website van SUPERSKILLZ als Licentiehouder heeft geregistreerd en via een machtigingsformulier toestemming heeft gegeven aan SUPERSKILLZ om (toekomstige) betalingen van het opgegeven bankrekeningnummer te innen.
 3. 3.3  SUPERSKILLZ behoudt zich te allen tijde het recht voor om een Licentiehouder te weigeren.

 

Artikel 4: Licentie 

 1. 4.1  De licentie houdt in dat Licentiehouder, tegen betaling van een vast bedrag per maand/jaar, toegang heeft tot de Activiteiten zoals vermeld op de website van SUPERSKILLZ .
 2. 4.2  Het aanbod en de Activiteiten die onderdeel uitmaken van de licentie kunnen van tijd tot tijd wisselen. Daarom houdt SUPERSKILLZ zich op ieder moment het recht voor om de inhoud van de licentie uit te breiden of te beperken, dan wel aan te passen op basis van veranderingen in de markt.
 3. 4.3  Een licentie is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan andere personen.
 4. 4.4  De in de licentie beschikbaar gestelde content is exclusief voor de betalende Licentiehouders. Het is Licentiehouders dan ook niet toegestaan deze content te delen, dan wel op andere wijze beschikbaar te stellen aan derden en/of collega’s die niet aangesteld zijn als licentiehouder. Indien Licentiehouder handelt in strijd met deze bepaling, is SUPERSKILLZ gerechtigd om alle geleden schade bij Licentiehouder in rekening te brengen.
 5. 4.5  Kortingen die in het kader van de licentie worden aangeboden gelden niet in combinatie met andere kortingen.
 6. 4.6  Licentiehouders dienen zich op een respectvolle en maatschappelijk verantwoorde manier te gedragen. Indien Licentiehouder handelt in strijd met deze bepaling, is SUPERSKILLZ gerechtigd om de licentie met onmiddelijke ingang te beëindingen, zonder restitutie van de betaalde gelden, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding.

 

Artikel 5: Duur 

 1. 5.1  Een licentie wordt afgesloten voor een periode van één jaar (12 maanden) en kan niet tussentijds worden opgezegd. De Licentiehouder kan de licentie tot één maand (30 dagen) voor de vervaldatum zonder verdere opgave van reden opzeggen.
 2. 5.2  Indien een licentie niet conform lid 1 wordt opgezegd, wordt het jaarlijks automatisch verlengd voor de periode van één jaar. Vanaf dat moment kan Licentiehouder de licentie met inachtneming van een opzegtermijn van één maand op ieder moment opzeggen.
 3. 5.3  Opzegging kan slechts schriftelijk geschieden en dient te allen tijde te zijn gericht aan: info@superskillz.nl.

 

Artikel 6: Prijzen en betaling 

 1. 6.1  Informatie betreffende de prijs wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. Alle prijzen van SUPERSKILLZ zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 2. 6.2  Licentiehouder kan het verschuldigde bedrag in één keer vooruit betalen of in (12) maandelijkse termijnen.
 3. 6.3  Betaling geschiedt te allen tijde vooraf (per jaar of per maand) en door middel van automatische incasso of factuur. Licentiehouder zal SUPERSKILLZ hiertoe machtigen bij het afsluiten van de licentie.
 4. 6.4  Heeft Licentiehouder het verschuldigde bedrag in één keer vooruit voldaan en zegt Licentiehouder de licentie in overeenstemming met artikel 5.2 op, dan zal SUPERSKILLZ het teveel betaalde aan Licentiehouder restitueren. Voor de berekening van het te restitueren bedrag worden de verstreken maanden van het lopende licentie-jaar berekend tegen het tarief van de licentie per maand. Het eventueel te veel betaalde zal uiterlijk op de 31e dag na afloop van de licentie worden terugbetaald. In het theoretische geval dat een lid bij zou moeten betalen, zal dat niet worden verlangd en zal de licentie pas worden beëindigd op de dag dat het volledige en reeds betaalde licentie-jaar afloopt. In dat geval zal er ook niets worden gerestitueerd..
 5. 6.5  Indien Licentiehouder de machtiging voor automatische incasso zonder gegronde reden intrekt of indien de automatische incasso om andere niet aan SUPERSKILLZ toe te rekenen redenen niet kan worden uitgevoerd, is Licentiehouder nadat SUPERSKILLZ eenmalig een aanmaning of ingebrekestelling heeft verstuurd, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Licentiehouder na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan SUPERSKILLZ de vordering uit handen geven, in welk geval Licentiehouder naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid 

 1. 7.1  SUPERSKILLZ is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die Licentiehouder mocht lijden als gevolg van het afsluiten van een licentie. Tevens is SUPERSKILLZ in het kader van evenementen niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan SUPERSKILLZ toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. 7.2  Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van SUPERSKILLZ voor schade van Licentiehouder aangenomen moet worden, blijft de verplichting van SUPERSKILLZ tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de afgenomen dienst per jaar.
 3. 7.3  Aansprakelijkheid van SUPERSKILLZ voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst en/of andere gederfde inkomsten.
 4. 7.4  Licentiehouder vrijwaart SUPERSKILLZ voor alle aanspraken van derden ter zake schade waarvoor Licentiehouder jegens die derden op grond van de wet aansprakelijk is.
 5. 7.5  Licentiehouder vrijwaart SUPERSKILLZ voor alle schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door SUPERSKILLZ ingeschakelde derden zoals leveranciers en de door deze derden ingeschakelde personen.
 6. 7.6  De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers en hulppersonen van SUPERSKILLZ en/of door SUPERSKILLZ ingeschakelde derden.

 

Artikel 8: Intellectueel eigendom 

 1. 8.1  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, de vormgeving, het geluidsmateriaal en het (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal van de licentie en de daaruit voortvloeiende activiteiten en communicatie berusten bij SUPERSKILLZ .
 2. 8.2  Indien Licentiehouder in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van SUPERSKILLZ , dan heeft SUPERSKILLZ het recht om alle geleden schade bij Licentiehouder in rekening te brengen.

 

Artikel 9: Overmacht 

 1. 9.1  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan SUPERSKILLZ kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. 9.2  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft SUPERSKILLZ in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de Activiteiten de onderdeel vormen van de licentie op te schorten of de licentie te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zulks door dit schriftelijk aan Licentiehouder mee te delen en zulks zonder dat SUPERSKILLZ gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 10: Privacy 

 1. 10.1  Voor zover in het kader van de licentie persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. 10.2  Licentiehouder dient kennis te nemen van de privacyverklaring van SUPERSKILLZ , welke op de website van SUPERSKILLZ raadpleegbaar is.
 3. 10.3 Gezien het feit er tussen SUPERSKILLZ en Licentiehouder een overeenkomst is gesloten en daarmee tussen partijen een relevante en passende verhouding is ontstaan, is het SUPERSKILLZ op basis van een gerechtvaardigd belang toegestaan om persoonsgegevens te verwerken voor direct-marketingdoeleinden, dan wel voor informatiedoeleinden. Hieronder valt in ieder geval het gebruik van foto-, beeld, video-, tekst en/ of ander materiaal, welk materiaal is ontstaan in het kader van de licentie en de bijbehorende evenementen van SUPERSKILLZ .

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

 1. 11.1  Op alle met SUPERSKILLZ gesloten Licenties is Nederlands recht van toepassing.
 2. 11.2  Geschillen met betrekking tot of verband houdende met een met SUPERSKILLZ gesloten Licenties worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement West-Brabant, locatie Breda.

 

CONTACTGEGEVENS