Home
/
Berichten
/
SINGLE ARTICLE
/

Gemeente start samenwerking met Superskillz

Het blijkt dat relatief veel kinderen van Breda gevoelens ervaren van machteloosheid, onrust, depressie of angst. Deze gevoelens gaan vaak samen met problemen op verschillende gebieden. Denk aan opleiding of gezin en opvoeding. Het uitgangspunt binnen het beleidskader “Breda doet samen” is dat geen enkele bewoner van Breda langdurig hoeft uit te vallen of aan de kant hoeft te staan door mentale problemen. Daarom delen we kennis over het vergroten van weerbaarheid, het openstaan voor ontwikkeling, het omgaan met teleurstellingen, angst en somberheid en het leven als zinvol ervaren. Vanwege de urgentie ligt de focus in 2021 op de doelgroep kinderen van 9 tot 12 jaar. Een belangrijk doel is om de dialoog tussen kinderen met mentale gezondheidsklachten en onderwijsinstellingen (verder) op gang te brengen.


Er is een groeiende groep kinderen bij wie de mentale problemen door de coronacrisis dermate zijn verergerd dat zij dringend hulp nodig hebben. Zo kampen kinderen met gedragsproblematiek, eetstoornissen, somberheid en verveling. De verwachting is dat de vraag naar psychische hulp onder kinderen de komende tijd zal toenemen.

 

Het basisonderwijs en het CJG ervaren een verhoogde werkdruk. Veel jongeren hebben negatieve gevoelens waar ze niet over praten en die zich uiten door bijvoorbeeld slechte schoolresultaten, agressie of lichamelijke klachten. Wachtlijsten vormen al jaren een groot probleem voor kinderen die te maken hebben met psychische problemen en op zijn zoek zijn naar hulp.


Doelstellingen pilot

Het doel van het pilotproject is primair beoordelen of het geteste succesvol zal kunnen zijn bij een grootschalige implementatie. Ook wordt het concept getest of de geboden oplossing(en) daadwerkelijk als een verbetering wordt gezien.

Het kernteam wil inzicht krijgen in:

 

1.     De mate waarin ouder en kind, het CJG en school tevreden zijn over het proces en de uitkomst van de dienstverlening. 

2.     De mate waarin de kinderen het leuk vinden om digitaal bezig te zijn met talentontwikkeling en mentale gezondheid.

3.     Inzicht in of met hetzelfde materiaal op school het verkorte traject minder werkdruk kan opleveren en de zelfredzaamheid van gezinnen gestimuleerd wordt. 

4.     Superskillz wil inzicht krijgen welke aanpassingen voor het platform noodzakelijk of wenselijk zijn om deze effectief in te kunnen zetten bij scholen en CJG?

5.     De kwaliteit van de geleverde diensten

 

Tenslotte zal de pilot inzichten opleveren hoe zowel de school als het CJG Breda het gebruik van hetzelfde ondersteunend digitaal materiaal een praktische toevoeging zou kunnen zijn. 

 

Andere berichten